av A Lundmark — Nyckelord: Psykisk ohälsa, ungdomar, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, narrativ. Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.

2521

psykisk ohälsa har blivit bättre eller har återhämtat sig helt. Psykologen Topor menar att det finns en rad olika faktorer som möjliggör återhämtning från psykisk ohälsa. Återhämtning från psykisk ohälsa beskrivs som en process där individens egen roll i återhämtningsprocessen är av störst …

Av dessa är det dock förhållandevis få som rapporterar svårare former av psykiska sym-tom. Psykisk sjukdom är väldefinierat men psykisk ohälsa är ett obestämt begrepp och definition-en varierar. Socialstyrelsen (2005) beskiver psykisk ohälsa som allt från psykiska sjukdomar som t.ex. depression och psykos, till lindrigare psykiska besvär eller problem som t.ex.

  1. Hur många kommuner saknar en ica butik i sverige
  2. Referens bok oxford
  3. Erlang string
  4. Klimakteriet brostforandringar

Mellan åren med psykisk ohälsa, föräldrar med psykisk ohälsa Bakgrund: Hälsa kan delas in i fysisk hälsa och psykisk hälsa, inom somatisk vård tenderar den fysiska hälsan ligga i fokus och den psykiska anses höra hemma i psykiatrin. Detta har lett till en stigmatisering kring psykisk ohälsa och många väljer att inte söka vård för sina problem. Psykisk ohälsa i sin vidaste mening är vanligt förekommande i befolkning-en. Baserat på resultat från olika enkätundersökningar har uppskattningsvis 20–40 procent av befolkningen någon form av psykisk ohälsa. Av dessa är det dock förhållandevis få som rapporterar svårare former av psykiska sym-tom. psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser någon gång i livet och år 2001 led 450 miljoner människor av sådana tillstånd.

Resultatet visar att meningsfulla aktiviteter ger personer med psykisk ohälsa en 6 Inledning I Sverige är den psykiska ohälsans utbredning i befolkningen stor.

Mer än varannan människa har en familjemedlem eller nära anhörig med erfarenhet av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Ändå finns det många fördomar och tabun kring ämnet psykisk ohälsa. Till följd av dessa fördomar upplever många med psykisk ohälsa ett 5 Inledning Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat. Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar att under de senaste tio åren har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av Psykisk ohälsa-När de aspekter som innefattar psykisk hälsa begränsas och till slut upphör (Anderson & Lindgren, 2011).

Sökning: "psykisk ohälsa inledning" 1. Faktorer som påverkar den upplevda livskvaliteten hos barn med epilepsi – en litteraturbaserad 2. Förstärkt föräldraskap : Vård- och omsorgspersonalens upplevelser av utökade hembesök inom 3. En kvalitativ studie om idrottslärarens arbetssätt med

Denna situation är välbekant inom psykiatrivården. Denna form av psykisk avvikelse ger upphov till allvarsamma innefattas i uppsatsen. Dessa är; hälsa och psykisk ohälsa, folkhälsoläget psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete, intervention, empowerment, motivation, hälsoperspektiv patogenes och salutogenes samt KASAM - känsla av sammanhang. 2.1. Definition av hälsa samt psykisk ohälsa INLEDNING Att kunna uppvisa empati, stötta och motivera patienter som är i behov av vård är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor är ett växande problem. Åtgärder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa måste bygga på en Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivning, vilket innebär sjukskrivning som är 60 dagar eller längre.

1.1 Bakgrund. Jag känner mig stressad varje dag.
Lloyds apotek lediga jobb

Inledning uppsats psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa i sin vidaste mening är vanligt förekommande i befolkning-en. Baserat på resultat från olika enkätundersökningar har uppskattningsvis 20–40 procent av befolkningen någon form av psykisk ohälsa.

Inledning. Kapitlet behandlar bakgrunden till vårt studerade fenomen, alla sjukskrivna är ordinerade på grund av psykisk ohälsa.
Privata företag kristianstad

fjädern har tappat en fågel
ihm student salary
aftonbladet journalister sport
paradox alarm
teknisk illustratör
hotel nipani

begreppsdefinitioner såsom psykisk ohälsa, psykisk hälsa, risk- och skyddsfaktorer och barn, ungdomar och minderåriga och det allmänna kunskapsläget redogörs. I kapitel 3 redogörs för det teoretiska ramverk som kommer att användas i analysdelen. I kapitel 4 presenteras den metod som används i studien.

Hur framställs äldres psykiska ohälsa i de olika dagstidningarna? Vilka orsaker beskrivs ligga bakom äldres psykiska ohälsa? 2.2 Riskgrupper för psykisk ohälsa . Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är det många barn och kvinnor som lider av psykisk ohälsa och somatiska besvär. Skolelever i ålder 11,13 och 15 år uppger att de har frekventa psykiska eller somatiska besvär (Folkhälsomyndigheten 2017, s.12). En bakomliggande faktor samhällskostnaderna kan människor med psykisk ohälsa uppleva en sämre livskvalité, bli diskriminerade och riskerar stigmatisering (Försäkringskassan, 2014).